دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 
شرح وظایف :

برنامه راهبردی سلامت و توسعه امور زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴
 
شناسنامه :
برنامه سلامت و توسعه امور زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ تهیه کنندگان:
گروه هم اندیشی امور زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران
تدوین کنندگان : مریم هدایتی و اعظم چوپانی
کارگروه تدوین برنامه: دکتر لیلی بریم نژاد،دکتر اعظم چوپانی، دکتر نوشین خادمالرضا، دکتر مریم رسولیان، دکترفهیمه سهیلی پور،دکتر نعیمه سید فاطمی، دکتر سکینه شریفیان، دکتر شبنم نوحه سرا، دکتر سودابه وطنخواه، دکتر مریم هدایتی
اعضای کارگروه هم اندیشی امور زنان به ترتیب حروف الفبا: خانم هادکتر؛ امامی، بریمنژاد،
بلوچ نژاد، پوربخت، حقیقی، خادمالرضا، رسولیان، رهنما، صدوقی، سیدفاطمی،فتحی، سهیلی پور، فانی، قاسمی، کاشانیان، مهروی، نخعی، نوحه سرا، وطنخواه
پیشگفتا ر
برنامه سلامت و توسع ه امور زنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، بر جهت گیری بنیادی سیاستهای کلان کشور و به لحاظ حرکت در چارچوب تحقق ارز ش ها و مبانی از یک سو و شناسائی مسائل و رویکرد حل چالشهای فراروی از دیگر سوی، مصرحه در ماده ۲۳۰  برنامه پنجم توسعه، ماده۱۰۱ برنامه ششم توسعه، اصل ۱۰ ، ۲۰ و ۲۱  قانون اساسی و بند ۱۴ چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق
۱۴۰۴ هجری شمسی استوار است.
این برنامه توسط کارگروه هم اندیشی امور زنان به منظور توان افزایی و بالا بردن کیفیت زندگی زنان جامعه هدف، شامل کارکنان، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و خانواده های ایشان، تدوین شده است.
خط مشی راهبردی و برون داد مطلوب این برنامه ، مبین تلاش به منظور تهیه یک چارچوب برنامه ای جامع و طرح اقدام در چارچوب ارز ش ها، چشم انداز، سیاستهای کلی و برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای پاسخگویی به چالشهای سلامت و رفاه زنان گروه هدف می باشد.
نکته حائز اهمیت در تهیه و تنظیم برنامه حاضر، در نظر گرفتن وجوه اجرایی راهکارها، برنامه ها، اقدامات و تدوین وظایف و مسئولیتها است.
امید است این برنامه به عنوان یک نقشه راه در ارتقاء سلامت و بهزیستی و برقراری عدالت در سلامت و بهبود دسترسی به خدمات دارای اولویت برای زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران مفید واقع شود .
دکتر جلیل کوهپایه زاد ه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
مقدمه:
هدف اصلی موضوع توسعه انسانی در جوامع، بهبود کیفیت زندگی افراد اس. در بهبود کیفیت زندگی، اشتغال و افزایش درآمد، شرط لازم و نه کافی هستند، هدف ا صلی توسعه، پرورش ظرفیت های انسان است. افزایش توانمندی، دانش و آگاهی افراد از اجزاء مهم پرورش ظرفیت است. امروزه سلامت جسمی و روانی و رفاه اجتماعی و اقتصادی زنان، که طبق آخرین سرشماری، تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، یک حق اساسی و شناخته شده است، این امر در ارتقای سلامت زنان، خانواده و جامعه نیز اهمیت فراوانی دارد.
توجه به جایگاه زنان و نقش آنان درسلامت خانواده و جامعه، در رشد و ارتقای توسعه همه جانبه خانواده و در پی آن کشور، نقش بسزایی دارد. به نظر می رسد در سالهای اخیر توجه به این مهم در سراسر جهان افزایش یافته است و سازمان بهداشت جهانی(WHO) مطالعات گسترده ای در زمینه امور زنان کشورهای مختلف انجام داده است و بدین ترتیب سیاستگذاران و مدیران بخشهای سلامت و بهداشت کشور نیز در چالش رسیدگی به امور زنان اهتمام روزافزونی دارند.
در همین راستا در مرداد ۹۸ با ابلاغ جناب آقای دکتر کوهپایه زاده ریاست محترم دانشگاه، ابلاغ اینجانب  (مریم رسولیان) به عنوان مشاور امور زنان دانشگاه صادر شد. در پی این ابلاغ و با موافقت رئیس محترم دانشگاه در مهر ماه ۹۸ کارگروه "هم اندیشی امور زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران"  با مشارکت و همکاری فعال جمعی از ا ساتید فرهیخته دانشگاه شروع به کار کردد. در سومین جلسه ی ماهانه ی کارگروه در آبان ۹۸ تدوین برنامه راهبرد ی امور زنان مصوب و در دستور کار قرار گرفت.
استفاده از تجارب گذشتگان و ایستادن بر شانه ی تجربیات افرادی که در این جایگاه تلاش فراوان داشته اند، مسیر را هموارتر خواهد کرد. در همینجا بر خود لازم می دانم از تلا شهای سرکار خانم فانی و سرکار خانم دکتر الهام طلاچیان که در سمت مشاور امور زنان رئیس دانشگاه گام های بلندی در نهادینه کردن این مشاوره برداشته اند، قدردانی نمایم .
میزان ساعت کار تدوین پیشنویس برنامه:  این پیشنویس حاصل ۶ جلسه ۴ ساعته و ۸ساعت جلسات مجازی گروه تدوین، و دو جلسه ی دو ساعته برای تنظیم نهایی پیش نویس، و ۸ ساعت کارفردی تدوین کنندگان پیشنویس است.
میزان ساعت کار تصویب برنامه در کارگروه هم اندیشی: پیش نویس برنامه راهبردی در دو جلسه در کارگروه هم اندیشی زنان دانشگاه در تاریخ های ۲۷/۹/۹۸ و ۲۵/۱۰/۹۸ به بحث گذاشته و مورد تصویب کارگروه قرار گرفت.
مریم رسولیان
مشاور امور زنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرا ن
فرآیند تدوین برنامه
تدوین این برنامه بر پایه مراحل و گا مهای ذیل استوار است:
 1. تحلیل اسناد بالادستی
 2. ارزیابی وضعیت و شرایط موجود با هدف شناخت نقا ط قوت، نقاط قابل بهبود ، فرصت ها و چالش ها
 3. بررسی ارزشها و اصول
 4. تدوین رسالت و چشم انداز
 5. تدوین هدف کلی و اهدا ف اختصاصی
 6. تدوین راهبردهای سازما ن
 7. تدوین برنامه عملیاتی و بسته اجرایی

فصل اول: اسناد بالا دستی
اسناد بالا دستی ملی
در این سند تلاش شده است با تعیین اهداف اختصاصی، راهبردها و راهکارهای مختلف پژوهشی ، آموزشی و خدماتی ، مستندی در راستای اجرایی کردن سیاستهای اسناد بالادستی ذیل در حوزه سلامت و توسعه زنان تدوین شود .
چشم انداز جمهوری اس لام یایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
ماده ۱۴:  تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
قانون اساسی  (مواردی که به حقوق بانوان اشاره شده است)
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی، اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شد ه اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم آوردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئ بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
اصل ۱۰ قانون اساسی
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل ۲۰ قانون اساسی :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .
اصل ۲۱ قانون اساسی :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجا م دهد :
 1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او .
 2.  حمایت مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست .
 3.  ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آ نها در صورت نبودن ولی شرعی .
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴-۱۳۹۰
ماده ۲۳۰:  دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها با تدوین و تصویب » برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده « مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی - معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی های سازما نهای مرد م نهاد، ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین المللی ، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنا ن و خانواده اقدا م قانونی نماید.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران۱۴۰۰-۱۳۹۶
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا، کلیه دستگاه های اجرائی موظف هستند به منظور تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها، توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی ایشان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی برمبنای اصول اسلام یدر سیاستها، برنامه ها و طرح های خود براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری
در بند یک بر ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارز شهای انسانی اسلامی  و نهادینه سازی آن در جامعه اشاره دارد، و همچنین در بند ۲ سیاست ها، تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین و سیاست های اجرایی مورد توجه بوده و بند ۱۱ مبنی بر افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانها تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آورده شده است.
تعهدات بین المللی ( برخی موارد که به حقوق بانوان اشاره شده است )
کمیسیون زن یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که رسالت آن آماده سازی و ارائه توصیه ها و گزارشهای مرتبط با ارتقاء حقوق بشر زنان در حوزه های سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی وآموزشی است. این کمیسیون کلیه اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با زنان را طی شصت سال اخیر تدوین و به تصویب سازمان ملل متحد رسانده است. تاسیس نهاد زنان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ از جمله مهمترین فعالیت های این کمیسیون می باشد.
مهمترین اسناد و کنوانسیون های بین المللی در حوزه زنان:
 • اعلامیه منع تبعیض علیه زنان۱۹۴۸) )
 • کنوانسیون تابعیت زنان متاهل (۱۹۵۷)
 • اعلامیه و برنامه عمل پکن (۱۹۹۵)
 • قطعنامه شورای امنیت در مورد زنان، صلح و امنیت بین المللی  (۲۰۰۰(
سند پکن
سند پکن به عنوان یکی از مهمترین اسناد جهانی در حوزه زنان، دوازده حوزه نگرانی و ضرورت اقدامات اصلاحی برای تضمین توانمندسازی زنان را به شرح زیر اعلام نموده است:
زنان و فقر آموزش و پرور ش زنان و سلامت خشونت علیه زنا ن
زنان و مخاصمات بین المللی زنان و اقتصاد زنان در قدرت و تصمیم سازی ساز و کارهای ارتقای زنان
حقوق بشر زنان زنان و رسانه زن و محیط زیست دختر بچه ها
 
فصل دوم: گامهای برنامه راهبردی
در این بخش بر اساس الگوی ارائه شده، گام به گام مراحل و اجزای برنا مه استراتژیک تدوین شده است.
رسالت
دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه سلامت، توسعه و بهزیستی زنا ن (اعضاء هیات علمی، دانشجویان وکارکنان) از طریق تدوین سیاستها و راهکارهای مناسب، استفاده از فناور یها، نیروهای متخصص و منابع لازم و با تعامل سازنده و ارتباطهای درون و برون سازمانی ، اقدام می نماید.
چشم انداز
قرار گرفتن دانشگاه علوم پزشکی ایران در جایگاه برتر علمی، مشورتی و دیده بانی در زمینه سلامت ، توسعه و به زیستی برای زنان (اعضاء هیات علمی، دانشجویان و کارکنان) در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور
اصول و ارزش ها
 • توان افزایی
 • سلامت محیط کار
 • دانایی محوری
 • شایسته سالاری
 • فرصتهای عادلانه
تحلیل  SWOT
این تحلیل در بازه زمانی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸ طی جلسات متعدد با حضور اعضای کارگروه هم اندیشی امور زنان انجام شده است.
نقاط قوت  (strenghths)
 1. عملکرد مبتنی بر برنامه در کلیه سطوح دانشگاه
 2. رویکرد ریاست دانشگاه بر توسعه مشارکت و ارتقاء سلامت زنا ن
 3. سهم قابل توجه زنان شاغل تحصیل کرده در دانشگاه ع . پ ایرا ن
 4. تاسیس دبیرخانه کارگروه هم اندیشی امور زنان
 5. عضویت رئیس کارگروه هم اندیشی امور زنان دانشگاه در شورای دانشگاه
 6. مشارکت تعدادی از اعضای کارگروه هم اندیشی امور زنان در فرهنگستان علوم پزشکی
 7. وجود کارشناسان، متخصصین، محققین، اعضای هیات علمی متعهد و صاحب نظر در دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف مشترک توسعه ی امور زنان
 8. وجود زیرساخت های توسعه فن آوری اطلاعات و امکان ارتباط با مخاطبین از طریق فضای مجازی و نشریات داخلی دانشگاه
 9. امکان ارتباط و دسترسی به منابع اطلاعاتی سلامت زنان دانشگاه
 10. وجود مراکز درمانی و فراهم بودن خدمات درمانی و تشخیصی تخصصی و فوق تخصصی با تعرفه های دولتی
 11. وجود پست های سازمانی مدیریتی در چارت سازمانی دانشگاه که تصدی زنان در آنان امکان پذیراست.
نقا ط ضعف (weaknesses)
 1. پایش، نظارت و پشتیبانی ناکافی برنامه های مدون دانشگاه
 2. کمبود تحلیل نظام مند و بهره برداری ناکافی از اطلاعات سلامت زنان در دانشگاه
 3. بود ردیف بودجه های مستقل در برنامه بودجه تفصیلی دانشگاه
 4. کمبود اطلاعات مبتنی بر شواهد در خصوص جایگاه سلامت و به زیستی زنان دانشگاه
 5. انگیزه ناکافی برای مشارکت زنان درتصمیم گیری ها و برنامه های دانشگاه
 6. آگاهی ناکافی زنان از حقوق خود
 7. کمبود برنامه های بهبود وضعیت شغلی و ارتقای جایگاه زنان
 8. کمبود مقررات تسهیل کننده شرایط کاری جهت ایجاد هماهنگی بین کار و زندگی زنان
فرصت ها (opportunities)
 1. سیاستها و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص تقویت جایگاه زن و خانواده
 2. وجود منشور حقوق و مسئولیت های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک سند پایه ملی و کلان کشوری
 3. توجه به سلامت زنان در اسناد بالادستی
 4. وجود سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان تهران
 5. وجود سند ملی سلامت زنان مصوب فرهنگستان علوم پزشکی
 6. وجود سیاست های مناسب نظارتی و مشورتی در امور زنان در مراکز علمی و اجرایی
 7. وجود انجمن های علمی مرتبط با امور زنان
 8. وجود سازمان های مردم نهاد و صنفی زنان
 9. افزایش شمار دانشجویان و دانش آموختگان و متخصصان زن
 10. امکان همکاری با سایر مراجع و مجامع علمی کشور
 11. امکان ارتباط و همکاری با مراجع علمی بین المللی
 12. امکان ارتباط با مسئولان سیاستگذاری و اجرایی
 13. افزایش شمار زنان شاغل
تهدیدها (threats)
 1. آگاهی ناکافی نسبت به حقوق و منزلت زنان در جامعه
 2. توجه ناکافی به ویژگی های فیزیولوژیکی، نقش ها و مسئولیت های متعدد خانوادگی و اجتماعی زنان در برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش سلامت
 3. کافی نبودن ضمانت اجرایی قوانین موجود در حوزه امور زنان
 4. تحقیقات ناکافی متمرکز و هدف مند سلامت زنان )پیمایش ها(
 5. پایش ناکافی مستمر سلامت زنان در نظام سلامت کشور
 6. روند افزایشی رفتارهای پرخطر در بین زنان (چاقی - مصرف سیگار - مواد مخدر...)
 7. روند افزایشی مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تأثیر آن بر سلامت زنا ن
 8. تحقیقات ناکافی بین رشته ای و چند تخصصی در حوزه سلامت زنا ن
 9. نظام اطلاعاتی غیر منسجم و دسترسی دشوار به آمار و داده های پژوهشی معتبر
 10. کاربردی نبودن نتایج تحقیقات زنا ن
 11. تعامل ناکافی محققان و مسئولان برنامه های سلامت زنان
 12. گسترش روز افزون ناهنجاری های اجتماعی
 13. پایین بودن سواد سلامت زنان
 14. کم بودن حضور زنان در عرصه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های بخش سلامت (ساختار- منابع-  قوانین و مقررت و...)
هدف کلان سند
"سند سلامت و توسعه زنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران" در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ شامل یک هدف کلان به شرح زیر م یباشد.
ارتقاء سلامت، توسعه و بهزیستی زنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرا ن
 
اهداف اختصاصی
مقاصد
عناوین کارگروه های فرعی
کارگروه سلامت:
 • رئیس کارگروه : خانم دکتر کاشانیان
 • دبیر کارگروه: خانم دکتر فتحی
 • اعضاء کارگروه: خانم دکتر قاسمی، خانم دکتر رهنما
کارگرو ه توانمندسازی بانوان شاغل در سطوح مدیریتی:
 • رئیس کارگروه: خانم دکتر وطن خواه
 • دبیر کارگروه: خانم دکتر خادم الرضا
 • اعضاء کارگروه: خانم دکتر رسولیان، خانم دکتر سید فاطمی، خانم دکتر نوحه سرا، اعظم چوپانی
کارگروه پژوهش:
 • رئیس کارگروه:  خانم دکتر بریم نژاد
 • دبیر کارگروه: خانم دکتر سهیلی پور
 • اعضاء کارگروه: خانم دکتر پوربخت
 
تعاریف
تعاریف اجزا فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
مأموریت /رسالت:
رسالت عبارت است از فلسفه وجودی و یا نقشی که یک مجموعه مانند دانشگاه در جامعه برعهده گرفته تا با ایفای آن، خدمات مورد نظر را ارائه دهد و نیازهای جامعه را برآورده سازد.
چشم انداز :
چشم انداز یا دورنما، توصیفی است از شرایط آینده سازمان و به عبارت دیگر، تصویری است از وضعیت سازمان، زمانی که به اهداف و استراتژی های خود دست یافته باشد.
ارزش ها:
ارزش های سازمانی زیربناهای فرهنگ سازمانی می باشند . یعنی چیزی که شرط بقا و رشد سازمان است. و به عبارت دیگر اصول و راهنمای سازمان ها بوده و به عنوان رهنمودهایی جهت تصمیم گیری ها و رفتار در سازمان مورد توجه قرار میگیرند. ارزش ها همان بایدها و نبایدهای سازمان هستند که آرمان ها و مأموریت سازمان بر مبنای آنها تدوین می شوند و چشم انداز مطلوب سازمان در این راستا شکل میگیرد. لذا در شرایط متغیر آنچه تغییر می کند مأموریت سازمان می باشد نه ارزشهای سازمان.
اهداف :
اهداف خواسته های مشخص تری هستند که از مأموریت و بررسی محیطی ناشی میشوند. عناصر استراتژی مدیریت رده بالاتر به اهداف پایین تر تبدیل میشوند. در مورد اهداف، بیان این نکته ضروری است که چون زمان و منابع محدود است؛ اولویت بندی اهداف، اهمیت بسیاری می یابد.
استفاده از مدل SWOT برای تدوین استراتژی ها :
در مدل SWOT با استفاده از تجزیه و تحلیل نقاط  قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای محیطی موقعیت استراتژیک سازمان در یک زمان معین به تصویر کشیده می شود. در واقع تجزیه و تحلیل SWOT در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان بوده تا بتواند به درستی در فرصت های محیطی سرمایه گذاری کند و اثر تهدیدات را به حداقل برساند.
برنامه عملیاتی:  مجموعه فعالیت هایی که برای دستیابی به اهداف تعیین شده پیش بینی میشود که باید خروجی، مدت زمان و منابع مورد نیاز آن مشخص شده باشد.
تعاریف واژ ها
سلامت: عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و تنها به نبود بیماری و معلولیت اطلاق نمیشود(WHO)
حق سلامت:  حق سلامت زنان به معنای برخورداری از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی های آنان در مراحل مختلف زندگی بوده و از جمله حقوق طبیعی و همگانی محسوب میشود و مسئولیت تامین آن بر عهده دولت ها می باشد. رویکرد نظام سلامت در این خصوص رویکردی ادغام یافته و همه جانبه است و سلامت زنان را از ابعاد فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی زندگی و با در نظر گرفتن نقش های چندگانه فردی، اجتماعی و خانوادگی آنان مد نظر قرار می دهد.
سلامت جسمی: در حقیقت ناشی از عملکرد درست اعضای بدن است .
نشانه های سلامت جسمانی:  ظاهر طبیعی، وزن مناسب، اشتهای کافی، خواب راحت و منظم، اجابت مزاج منظم، حرکات بدنی هماهنگ، طبیعی بودن نبض و فشار خون و...
سلامت روانی:  قدرت سازگاری و تطابق با شرایط محیطی و عکسالعمل مناسب در مقابل مشکلات و حوادث زندگی
نشانه های سلامت روانی: سازگاری فرد با خودش و د یگران، قضاوت نسبتا صحیح و عملکرد مناسب در برخورد با مسائل و مشکلات، انتقاد پذیری
سلامت اجتماعی: انسان یک موجو د اجتماعی است که در ارتبا ط با افراد دیگر و جامعه خود زندگی می کند و سلامتش مرتبط با سلامت این ارتباط است.
برخی عوامل اجتماعی منفی: فقر مالی و فرهنگی، بیکاری، کمی درآمد، بیسوادی، نبود فرهنگ کار و تلاش، نا امنی، جنگ، مهاجرت، درگیری های قومی، مسکن نامناسب، تبعیض، قانون گریزی، حاشیه نشینی، استرس در جامعه، سوانح و حوادث، طلاق، اعتیاد، فحشا، نا امنی غذا و دارو و...
سلامت معنوی: یکی از ابعاد سلامت که در ارتباط با زندگی و رستگاری در دنیا و پس از آن است و با احساسات عمیق و عقاید انسان به ویژ ه در بعد مذهبی و جدای از بخش مادی و جسمانی زندگی می باشد. همچنین تلاش برای دستیابی به اهداف والا و معنا بخشیدن به زندگی است.
نشانه های سلامت معنوی: عدم احساس پوچی و بیهودگی، ایمان، پایبندی اخلاقی، تعاون، حٌسن ظن، بردباری در برابر مشکلات، رضایت و...
ارتقای سلامت:عبارت است از فرآیند توان افزایی افراد در جهت افزایش تسلط بر سلامت خود و بهبود آن .
خودمراقبتی: اقدامات و فعالیت های آگاهانه ، آموخته شده و هدف داری که فرد به منظور حفظ حیات و تامین، حفظ و ارتقای سلامت خود و خانواده اش انجام می دهد .
هماهنگی بین کار و زندگی زنان شاغل: هماهنگی بین کار و زندگی به معنی مرزبندی بین زمان کاری و غیرکاری، رسیدن به تعادل بین این دو و هماهنگ کردن ساختار زندگی با نیازهای شغلی است.
زنان شاغل : زنانی که با وضعیت استخدامی رسمی، پیمانی، طرحی، ضریب کا و قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به کار هستند.
توان افزایی زنان:  فرآیند پرورش، یادگیری مستمر، مشارکت جویی و ارتقای باور خودکارآمدی به منظور داشتن عملکرد پیوسته و نزدیک به کامل در زنان است. ابعاد توان افزایی مشتمل بر پنج بعد: احساس شایستگی (خوداثربخشی)-  احساس داشتن حق انتخاب (خودسامانی)-  احساس موثر بودن (پذیرفتن شخصی نتیجه)-احساس معنی دار بودن یا مهم بودن (ارزشمندی) و احساس داشتن اعتماد است.

دفعات مشاهده: 835 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر